Příprava a požadavky při zpracování projektu

Komunikace s investorem a provozovatelem
– vyslyšet jeho potřeby,
– sdělit všechny alternativy řešení (výhody x nevýhody),
– zjistit jeho informovanost o problematice.

Zmapování stávajícího stavu technologií
– stavební část,
– ústřední vytápění,
– elektroinstalace.

Projednání projektu s dotčenými orgány státní správy (stanoviska)
– Hygiena (KHS)
– Hasičský záchranný sbor (HZS)

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

1. STAVEBNÍ ČÁST

 • prostudovat projektovou dokumentaci zateplení,
 • prověřit stávající stavu zateplení (u již zateplených objektů),
 • zjistit tepelné mosty,
 • zjistit hodnoty „U“ oken,
 • zjistit odvádění vlhkosti zdiva.

2. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

 • zjistit velikost otopných ploch,
 • zjistit stávající ekvitermní křivku,
 • zjistit ekvitermní křivku primárního média,
 • provést výpočet tepelného výkonu,
 • zjistit kapacitu, obsazenost a časové využití učeben,
 • provést úpravy zdroje tepla (nové parametry).

3. ELEKTROINSTALACE

 • zjistit stávající příkonu jednotlivých objektů v závislosti na nově instalované rekuperační jednotce (22 tříd x 1,5 kW = 33 kW) současného příkonu,
 • zmapovat stávající osvětlení,
 • zmapovat stávající ŘS.

SOUČINNOST PROJEKTANTA, STAVAŘE A INVESTORA

 • zajistit podklady pro výpočet tepelného výkonu,
 • zajistit požárně bezpečnostní řešení (stanovisko HZS),
 • zajistit hlukovou studii (stanovisko KHS) na:
  • vnitřní hluk,
  • vnější hluk,
 • zmapovat stávající otopné plochy versus ekvitermní křivka chybějící energie pro dohřev vzduchu z rekuperační jednotky (OT x VT),
 • určení vnitřních výpočtových teplot (platná legislativa),
 • provést výpočet ekvitermní křivky v závislosti na nových tepelně-technických vlastnostech objektu a stávající topné křivce,
 • provést hydraulický přepočet (nové nastavení TRV),
 • projednat technického řešení s investorem a provozovatelem,
 • připravit návrh instalace dle časového vytížení učeben,
 • způsob řízení, sledování a vyhodnocování,
 • zvážit zpracování technicko-ekonomické studie variantních řešení,
 • projednat variantní řešení v oblastech, ukázat výhody a nevýhody:
  • centrální x decentrální systém,
  • typy jednotek (stacionární, podstropní, podokenní),
  • navrhnout trasu potrubí,
  • materiál potrubí (textilní, spiro),
  • komunikace jednotlivých prvků (drát x EnOcean),
  • elektrický ohřev x teplovodní ohřev pomocí teplovodního výměníku a napojení jednotky do otopné soustavy.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MAJÍ VLIV NA REALIZACI

 • nedostatečná velikost otopné plochy (chybně uvažovaný vysoký teplotní spád při výměně OT),
 • nedostatečný příkon el. energie (u el. ohřevu rekuperačních jednotek),
 • neřešení větrání kabinetů a prostor s pobytem osob menším než 12 h týdně,
 • neřešení větrání sociálních zařízení,
 • není řešeno vytápění a větrání tříd jako společné,
 • neřešení úpravy nastavení ekvitermních křivek a tím požadavků na úpravy zdroje tepla,
 • neodborně zpracovaný energetický posudek = nutnost vypracování nového,
 • neřešení umístění rekuperačních jednotek v souladu s požadavky PBŘ (požární úseky) optimální aplikování požadavků ČSN 73 0872 (Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením) čl.4.3,
 • absence stanovení vnitřních výpočtových teplot (ti) dle platné legislativy (vyhláška vs ČSN).

ENERGETICKÝ MANAGEMENT ŠKOL