Informace o realizaci
  • Investor: BYTES s.r.o.
  • Realizace: 2010
  • Popis: Horkovodní přivaděč DN250/400 propojuje nový zdroj tepla CTZ pro město Detva se stávajícím objektem stávající plynové kotelny PK6, kde byla vybudována nová transformační předávací stanice. Trasa horkovodu prochází převážně nezastavěným územím – okrajem pozemků polí a luk, kříží potok, mokřad a cestu. Před vstupem do objektu stávající kotelny prochází pod cestou, parkovištěm a zpevněnou plochou podél objektu. Horkovodní rozvod byl proveden v technologií bezkanálového uložení  předizolovaného potrubí -FinTherm.V křížení horkovodu s vodotečí a mokřadly byly provedeny spoje předizolovaného potrubí v technologii „elektrospojek TSC“.

    Délka horkovodního rozvodu byla 4 200 m.